Fáilte romhat / Welcome

Mainistir Ghobnatan is Abáin.

Monastery of Gobnait and Abán

Táimíd ag tógaint Mainisitir ar Chúil Aodha. Is tógra pobail é agus tá fáilte roim cách chun a dhéanta. Is iad Órd an Clann Bheithile ár gcéad rogha le cuireadh do chur chuchu teacht chuin cónaithe inár measc.

We are building a Monastery in Cúil Aodha. It is a community project and all are welcome to join in. Our preferred first choice of Order to receive our invitation, to come amongst us, is the Order of the Family of Bethlehem.

Seo mar atá beartaithe againn déineamh:

Our current plan is thus:

Tá coiste ar bun againn bíonn cruinniú poiblí i gCúil Aodha go rialta. Bíonn réamh fhógra anso agus sa bhileog Aifrinn agus siopaí áitiúil roim ré.  Tá fáilte roim cách chuchu seo agus beidh an céad cruinniu eile ar an Luan 13/7/2015 in Árus Éamon Mac Suibhne.

We have a committee and hold regular public meetings to disscuss and facilitate progress.  These are held in Cúil Aodha and notice is given here, in the local newsletter and in local shops etc., before hand.  The next meeting is on Monday 13/7/2015 in Arus Eamon Mac Suibhne.

Tá Ailtire dá chuardach againn faoi láthair.  Tá roinnt innealtóírí ar bórd againn ach tá fáilte mór againn roim aon ailtire agus innealtóir eile gur suim leo cabhrú. Liostaí abh-abhair agus liostaí oibreathóirí nó curamaí dá n'ullamhú againn faoi láthair. Is obair Pro Bono ar fad atá i gceist le aon duine a chabharaíon linn. Beidh riachtainsí ar leith ag an Órd. Ní bheidh an mainisitr féin ró mhór – tógáil le 7 -12 cilín ar dtúis agus ag súil go mbeidh timpeal cúigear sa chéad bhuíon.

We are currently looking for an archetect. We have some engineers on board already but more engineers archetects and quantity surveyors are very welcome to help us.  All this work is pro bono. The order will have specific requirements but the monastery itself is not very big. We expect that the initial community may be as little as five but we will provide for it’s growth to 12 in the first years (12 cells).

Foilseoighmíd na liostaí abh abhar agus scaipfear imeasc gnóthluchtaí crua earraí is tógála iad, le súil go mbeidh ar chumas daoine píosa ansa is ansúd a bhronnadh orainn. Beidh na liostaí leis ar súiomh idirlinne ionas gur féidir le daoine ar fuaid na cruinne bloc nó scláta 7rl do cheannach.

We are now drawing up lists of needs and requirments and matieriels and jobs/tasks to be fulfilled. We will then publish and circulate these lists to all including speciffically hardware stores in Munster and further afield and ask businesses and people to choose what items on the list they can provide for free. We will set up a mechanism so that people can purchase a brick or a slate etc., online so that people can support the project from far afield.

Eagróighmíd campaí agus meithil oibre chun an tógála ansan. Táimid ag súil le campaí samhraigh do chur suas agus beidh cisitin, is cothabháil ar fáil d’oibreathóirí deonacha maraon le taobh shóisialta des na campaí ar nós céilí istoiche is ranganna gaeilge doíbh siúd gur mian leo é.

We are now drawing up lists of needs and requirments and matieriels and jobs/tasks to be fulfilled. We will then publish and circulate these lists to all including speciffically hardware stores in Munster and further afield and ask businesses and people to choose what items on the list they can provide for free. We will set up a mechanism so that people can purchase a brick or a slate etc., online so that people can support the project from far afield.

Mar sin beidh obair de gach shaghas ann do aon duine gur mian leo cabhrú - tógáil, cócaireacht, múineadh, seinnt ceoil, eagrú, rúnaíocht 7rl. Is é an pobal forleathan atá chun é seo a thógaint agus beidh gaol láidir acu leis an obair críochnaithe.

Tá súil againn le tacaíocht ó dhaoine ó gach ceard don domhan gur mhaith leo an tógra seo a fhesicint curtha i gcrích.

We are open to people from all over the world that are interested in seeing us succeed with this project.

Leis an gcuireadh, tá suil againn le dhá rud ón Órd – Go dtuigfear gur pobal gaeltachta an pobal ina mairimíd agus mar sin gurb Gaoluinn gnáth teanga na mainistrach a bheidh ann taréis roinnt bliannta. Is mian linn leis go gcuirfeadh an Mainistir sagart ar fáil don séipéal áitiúil más rud é go mbíonn mí ádh orainn agus nách bhfuil ar chumas an Deoise an ní seo a chomhlíonadh ins na toghachaí.

With the invitation to the order there are two things we will expect in return for the continuing support of the monastic community  - they are:

The recognition of the fact that we are in the Gaeltacht and we would hope that, with time, this would be a Gaelic speaking religious community.  

The second thing is that we would expect them to provide a priest in the attached local church should we ever be unfortunate enough that the Diocese were not able to do so on occasion.

Tá súil againn go mbeidh ar a gcumas spás ciúin suaimhneach do chur ar fáil do shagairt leis ó am go chéile, má bhíonn a leithéid ag cuardach athnuachtaint ar a gcuid spriodáltacht.

We would hope that they would also be able to take provide quite space from time to time, to clergy in the Ireland who wished for spiritual retreat or renewal of their spirituality.

Gúimís go n’eireoigh linn leis an tógra seo agus gur coiscéim bheag amháin é i dtreo athnuachtaint spriodáltacht is creidimh imeasc pobal an náisiúin.

So let us hope and pray that this project will succeed and be the start of a tide of renewal in the spirituality and return of belief and faith in our country.

Táimíd ag súil leis an céad chloch bunaigh do leagadh síos samhradh 2015 agus an eochair, foirgneamh is taillte do thabhairt ar láimh i searmanas speisialta 1/8/2018.

We would hope to lay the foundation stone some time during the summer of 1915 and final   handing over of the keys, buildings and land on 1/8/2018 with suitable ceremony.

Leave a Reply